Lantmäteriförrättningen och våra Stadgar

Vår Vägförening styrs av den Lantmäteriförrättning som gjordes 2001. Den avgör vad vi skall, kan och får göra med vårt vägnät.
Förrättningen definerar också de andelstal för permanetboende och fritidsboende som ligger till grund för vår utdebitering av den årliga vägavgiften. I vissa fall, med Kommunen för Breviksbadet, med Lerviks samfällighetsförening för alla uthyrda parkeringsplatser samt för BRF Stensnäs har vi gjort speciella av Lantmäteriet registrerade överenskommelser.

Våra stadgar som styr Styrelsens och föreningengs arbete justerades till sin nuvarande form vid årsmötet 2017